Om Cheapstorage

Kontakta oss

Sammanfattning av Allmänna Bestämmelser

Detta avtal med allmänna bestämmelser (”Allmänna Bestämmelserna”) formar tillsammans Avtalet (”Avtalet”). Vid tecknad försäkring gäller även allmänna villkor för försäkring (”Allmänna Villkor”).

Hyrestid och uppsägningstid
Avtalet gäller tills vidare. Avtalet kan sägas upp av Företaget ( Cheapstorage AB ) eller Kunden till utgången av en kalendermånad. Uppsägning av hyresavtalet skall ske skriftligen och vara Företaget eller Kunden till handa senast den 15:e i månaden, i annat fall förlängs Avtalet med en månad.

T.ex om man säger upp avtalet den 12:e i månaden så debiteras man till den sista i månaden. Säger man upp avtalet den 16:e i månaden så debiteras man innevarande månad samt påföljande månad.

Hyra, avgifter och dröjsmål
Hyra och avgifter skall betalas i förskott senast den första dagen i varje månad. Om kunden bedriver momspliktig verksamhet, kan lagstadgad moms tillkomma på hyran. Angiven hyrd volym är ungefärlig och kan variera beroende på förrådets utformning, balkar etc.

Vid dröjsmål med betalning utgår lagstadgad påminnelseavgift för skriftlig betalningspåminnelse samt dröjsmålsränta enligt räntelagen från fakturans förfallodag, samt eventuella serviceavgifter. Vid dröjsmål överstigande 10 dagar eller mer, har Företaget rätt att låsa förvaringsutrymmet. Överstiger dröjsmålet 30 dagar har Företaget rätt att häva Avtalet.

Deposition
Företaget har rätt att ta ut en depositionsavgift, vilken återbetalas vid Avtalets upphörande. Företaget har rätt att kvitta erlagd deposition mot utestående hyra, avgifter eller andra kostnader enligt Avtalet.

Panträtt i förvarat gods m.m
Kunden pantförskriver, genom undertecknande av detta Avtal, till säkerhet för hyra och andra fordringar som Företaget har mot Kunden, allt förvarat gods. Detta innebär att Företaget har rätt att avyttra godset för att täcka uppkommen skuld samt omkostnader föe försäljning. I det fall något överskott uppstår tillfaller detta kunden.

Förvarat gods, användning och skötsel samt tillgång och tillsyn
Förvaringsutrymmet får inte användas för annat än förvaring av torrt gods. Kund skall iaktta aktsamhet så att skador på Förvaringsutrymmet och Försvaringsanläggningen inte uppstår. Skulle så ske har Företaget rätt att utföra reparation på Kundens bekostnad.

Kunden har kostnadsfri tillgång till godset på anvisade torsdagar vid förbokad tid. Bokning av tid sker på hemsidan cheapstorage.nu. Det kan även förekomma att kostnadsfri öppning sker på ytterligare eller andra dagarvilket framgår av bokningen på hemsidan. Vid behov av tillträde andra dagar uttages en avgift på 500 kr plus moms. Tidsberäkning för tillträde är 1/2 timme per 10m3 förvarat gods och månad. Vid ytterligare tidsbehov debiteras 395 kr plus moms per timme – minimum en timme.

Kunden har inte i något fall rätt till kostnadsfritt uppskov med avflyttning. Avflyttning sker alltid på Kundens bekostnad oavsett om Företaget eller kunden sagt upp avtalet.
Kund har tillgång till Förvaringsutrymmet enligt ovanstående avtal eller särskild överenskommelse och skall vara medveten om att Företaget har tillgång till Förvaringsutrymmet vid reparation, tillsyn samt omflyttningar som Företaget anser nödvändiga.

Försäkring
Det åligger Kund att vid varje enskilt tillfälle ha egendomen som förvaras i Förvaringsanläggningen fullvärdesförsäkrat. Företaget erbjuder Kunden att teckna en separat försäkring genom Cheapstorage AB.

Det totala försäkringsbeloppet kan höjas mot tilläggspremie. Basavgift är 100 kr för värden upp till 50000 kr och höjs med 100 kr per 50000 kr i försäkringsvärde.

Det åligger Kund att anmäla värdet på förvarat gods, samt så snart en väsentlig värdeförändring sker avseende förvarat gods, informera företaget om detta.

Följande objekt omfattas inte av försäkringsskyddet : sedlar, mynr, guld / silvertackor, värdepapper, smycken o dyl.

Följande material får ej lämnas för förvaring : lättantanligt material, vätskor, sprängämnen ej heller matvaror eller annat som kan attrahera skadedjur. Företaget kommer att på Kundens bekostnad beställa sanering eller annan åtgärd om sådant gods lämnats in.

Personuppgifter
Genom undertecknande av Avtalet samtycker undertecknad till att Företaget får behandla Kundens personuppgifter.